از سرطان پروستات با ختنه جلوگیری می شه؟

مراقبت بعد از ختنه کودکان بزرگتر
چرا باید کودک را ختنه کرد؟
فوریه 5, 2020
چه عواملی باعث انتقال ویروس ایدز میشه؟
فوریه 12, 2020

از سرطان پروستات با ختنه جلوگیری می شه؟

علت عفونت قارچی مردان

علت عفونت قارچی مردان

واقعا سرطان پروستات با ختنه حل میشه؟

ختنه مردان و سرطان پروستات :

یک آنالیز جئوگرافیک، متا آنالیز، و هزینه آنالیز.

مقدمه :

تلاش برای یافتن ارتباط بین ختنه مردان و خطر سرطان پروستات که نتایج منتاقضی به همراه داشتند.

مواد و روش ها به چه صورت بوده؟

شیوع سرطان پروستات استاندارد شده به حسب سن، امید به زندگی، موقعیت جغرافیایی، و شیوع ختنه در ۱۸۸ کشور جهان، با استفاده آنالیز رگراسیون خطی مقایسه شد.

پس از بررسی های منظم صورت گرفته، متا آنالیزی روی مطالعات مرتبط با معیارهای ورود به مطالعه با ارزیابی ناهمگنی بین عناصر نامتجانس و این موضوع صورت گرفته است.

تجزیه و تحلیل صورت گرفته هزینه اش، با تخفیف ۳درصد و ۵ درصد در سال، با استفاده از خلاصه متا آنالیز و فاصله اطمینان بالا صورت گرفت.

نتایج صورت گرفته در پی این مطالعه چه بوده؟

تجزیه و تحلیل تک متغیره روند ارتباط مثبت بین سطح آماری سن بروز سرطان پروستات در سطح کشور، با توجه به سن و استاندارد سازی شده، و شیوع ختنه در سال را نشان می داد.

در حالی که تجزیه و تحلیل چند متغیره معناداری نشان داد بین سرطان پروستات و ختنه مثبت بوده است.

همچنین تاثیرات تصادفی روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موارد منع ختنه

هیچ مدرکی هم مبنی بر نامتجانس بودن آن نبوده.

در ضمن تجزیه و تحلیل ها نشان داده که ختنه نوزاد در این آنالیز کمی هزینه بر بوده، که برخی برایشان گران بوده.

و اما نتیجه گیری این آزمایش :

ختنه یک عامل مثبت است و در صورت عدم انجام یک عامل خطر برای هر فردی، طبق آنالیزهای جغرافیایی، می باشد.

اما در مطالعات کنترل شده موردی دیده نشده.

درضمن برای جلوگیری از سرطان پروستات، به لحاظ اقتصادی هم مقرون صرفه می باشد و از بروز آن جلوگیری می کند.

در واقع آینده بیمار را تضمین می کند و فرد از سلامت جنسی اش مطمئن می شود.

Call Now Button