درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!
ختنه با رینگ

ختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!

به طور کلی اگر بخواهیم از خوبی های ختنه بگوییم، خیلی زیاد است. طوری که در بسیاری از مطالعاتی که روی ختنه نوزادان پسر انجام شده، به این نتیجه رسیدند که ختنه نوزادان پسر می تواند بسیاری از مشکلات جانبی و بعدی آن ها را حل کند؛ از جمله : (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!