عفونت دستگاه ادراری بچه ها با ختنه خوب میشه؟

اهمیت ختنه
میل جنسی با ختنه تغییری میکنه؟
مارس 26, 2020
ختنه کودکان در کلینیک ختنه
درد ختنه رو نوزادان حس می کنند؟
آوریل 6, 2020

عفونت دستگاه ادراری بچه ها با ختنه خوب میشه؟

علت و اهمیت ختنه پزشکی مردان

علت و اهمیت ختنه پزشکی مردان

تاثیرات ختنه روی عفونت دستگاه ادراری بعد از جراحی آنتی رفلاکس

هدف از مطالعه روی تاثیرات ختنه روی عفونت دستگاه ادراری :

ارزیابی اینکه آیا ختنه در طی جراح انتی رفلاکس می تونه وقوع عفونت دستگاه ادراری را کاهش دهد.

بعد از کاشت مجدد موفقیت آمیز در بیمار با vesico‐ureteric reflux .

بیماران و متدهای انجام شده :

کودکانی که تحت جراحی آنتی رفلاکس برای کاشت VUR موقت قرار گرفتند، به دو گروه تقسیم شدند.

گروه ۱ ، ۲۷، درخواست بیماران برای ختنه بعد از جراحی، و گروه ۲، ۵۰، آن هایی که ختنه نشده بودند.

همه عمل های آنتی رفلاکس با متد کوهن انجام شد.

نمونه های ادراری برای تشخیص عفونت ادراری صورت گرفت.

تعداد اپیزودهای عفونت ادراری قبل و بعد از جراحی بین گروه ها مقایسه شدند.

ختنه

هراسکن در بحث اندازه، تعداد و نقاط غشایی نقایص کورتیکال بررسی شدند، براساس مورفولوژی.

تغییرات داخلی براساس بهبودی طبقه بندی شدند، هیچ تغییری نبود، در حال پیشروی و شکل اسکار جدیدی دیده شد، در مقایسه بین گروه ها.

آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک تا زمان مطالعات در طی ۴ الی ۶ ماه بعد از جراحی تنظیم و هماهنگ شدند.

نتایج :

هیچ تفاوت چشمگیری بین گروه ها در سن در همان زمان عمل دیده نشد، سن در اولین بحث عفونت ادراری مستند، گرید رفلاکس، یا تعداد اپیزودهای عفونت و اسکار پارانشیم کلیوی روی  DMSA قبل از جراحی دیده نشد.

هیچ تفاوت خاصی بین گروه ها در تعداد اپیزودهای عفونت ادراری نبود، ماه ها بعد از جراحی رفلاکس.

هیچ تغییر مورفولوژیک خاصی هم در اسکن های کلیوی دیده نشد.

نتیجه نهایی :

این یافته ها پیشنهاد می کنند که ختنه را حتی می توان در طی جراحی آنتی رفلاکس هم انجام داد، چون تاثیری روی عفونت ادراری بعد از عمل ندارد.

Call Now Button