آیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟

مزایای پروسه ختنه برای مردان و کودکان
چه مزایایی ختنه دارد که انجام آن بیشترهم شده؟
15 اردیبهشت 1400
ادرار بعد از عمل جراحی ختنه
آیا ادرار بعد از ختنه خوبه یا بد؟
29 اردیبهشت 1400
نمایش همه

آیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟

ختنه و جلوگیری از عفونت دستگاه ادراری

ارتباط بین ختنه نوزادان، عفونت دستگاه ادراری، و سلامت بدن

هدف از این مطالعه ، تعیین تاثیر ختنه روی عفونت دستگاه ادراری می باشد.

داده هایی که جمع آوری شدند، روی فراوانی عفونت دستگاه ادراری، رشد و وضعیت تغذیه نوزادان مبتلا به هیدرونفروز قبل از زایمان بوده. داده ها به طور آینده نگری بین سال های 1998 و 2010 جمع آوری شدند. نوزادانی که قطر لگن جنینی شان از 5 میلی متر بوده با سونوگرافی قبل از زایمان شناسایی شدند.

قد و وزن آن ها هم به طور مرتب بررسی می شد. وضعیت تغذیه ای آن ها مورد ارزیابی قرار می گرفت.

و می رسیم به مرحله معرفی پژوهش :

ختنه که می دانید یک عمل جراحی ست برای برداشتن بافت ختنه موسوم به پرپیزیوم وبازکردن گلنس آلت تناسی. این عمل علاوه  براینکه به دلیل اعتقادات مذهبی صورت می گیرد، جز متداول ترین عمل جراحی در جهان می باشد.

حتی در کشورهای غیرمسلمان هم به طور گسترده ای افزایش یافته. حتی گزارش شده که بسیاری از کودکانی که ختنه شده اند، عفونت دستگاه ادراری در آن ها کمتر مشاهده شده. اما فراوانی عفونت دستگاه ادراری یا  UTIدر کودکان ختنه نشده 10 تا 20 برابر بیشتر بوده.

و اما متد و متریال مرتبط برای بررسی عفونت ادراری پسران و ختنه :

عفونت دستگاه ادراری

داده ها به طور ویژه ای از روی 178 بیمار مبتلا به AH گرفته شده. در بین سال های 1998 تا 2010. و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هیدرونفروز به عنوان اتساع قطر لگن قدامی و خلفی جنین، بکمتر از 5 میلی متر بوده که بعد از 20هفتگی تعریف شده اند.

بعد از تولد هم به نوزادان مبتلا به AH آموکسی سیلینی برای پیشگیری داده شد.

وزن و قدشان اندازه گیری شدند. آزمایش ادرار انجام شد. و به طور ماهانه این کار انجام می شد. بیماران در فواصل یک ماهه تا سال اول، و سپس به مدت فواصل سه ماهه معاینات انجام می شد. وجود بیش از 100000 باکتری در نمونه های کیسه دار یافت می شد. که بعنوان عفونت دستگاه ادراری در نظر گرفته شدند. کودکانی که مبتلا بودند، با آنتی بیوتیک درمان شدند. اسکن اولتراسوند هم انجام میشد.

تمام پسران مبتلا به AH برای ختنه پیشنهاد شدند. تصمیم ختنه و زمان بندی آن به طور کامل بستگی به ترجیح والدین داشت. همه ختنه ها با جراحی در کلینیک های متفاوت انجام شدند و زمان ختنه شان ثبت شد. فراوانی عفونت ادراری، قد، وزن و وضعیت تغذیه همه ثبت شدند. این پارامترها از قبل بارداری و بعد از بارداری و ختنه همه مورد بررسی قرار گرفتند.

نتیجه اینکه :

از بین این نوزادان، آن هایی که ختنه شده بودند، فراوانی عفونت ادراری پیش از ختنه، بیشتر از بعد از انجام این جراحی گزارش شده بود. ساده تر بگوییم، فراوانی عفونت دستگاه ادراری پیش از ختنه، در مواردی که ختنه شده بودند، پایین تر گزارش شده بود.

درنهایت اینکه می توان گفت بین بروز عفونت ادرارای و ختنه، همچنین رشد و وضعیت کودکان مبتلا به AH رابطه علت و معلول می باشد.  

Call Now Button