درباره این مقاله بیشتر بخوانید با ختنه نوزاد از کلیه اش محافظت کنید!
آلت تناسلی

با ختنه نوزاد از کلیه اش محافظت کنید!

با مطالعه ای که در مجله پزشکی کانادایی منتشر شده است، نشان می دهد که پسرانی که ختنه نشده اند، در معرض خطر بیشتر عفونت دستگاه ادراری نسبت به پسران ختنه شده قرار دارند.

(بیشتر…)

ادامه مطلببا ختنه نوزاد از کلیه اش محافظت کنید!