درباره این مقاله بیشتر بخوانید پوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟
ضرورت برداشتن پوست ختنه گاه

پوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟

برای پوست ختنه گاه چه اتفاقی می افتد؟

پوست ختنه گاه

در واقع پوست ختنه گاه موضعی است که ختنه در آن صورت می گیرد، یعنى حشفه در مرد و دو لبه آلت تناسلی در زن ختنه گاه گفته مى‌شود. (بیشتر…)

ادامه مطلبپوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟